Phụ huynh, học sinh tải tài liệu này về xem kỹ trước khi tiến hành khảo sát. (Click vào đây để tải)

Khao sat chon ban lop 10 2023 – 2024
A NV1
B NV1
C NV1
D NV1
E NV1
F NV1
A NV2
B NV2
C NV 2
D NV 2
E NV 2
F NV 2
A NV 3
B NV 3
C NV 3
D NV 3
E NV 3
F NV 3
A NV4
B NV 4
C NV 4
D NV 4
E NV 4
F NV 4
A NV5
B NV 5
C NV 5
D NV 5
E NV 5
F NV 5
A NV6
B NV 6
C NV 6
D NV 6
E NV 6
F NV 6
Thời gian đăng ký