6 Tháng Sáu, 2023

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

Cơ Cấu Tổ Chức

Chi Bộ

Taylor Laura

Chemistry Teacher
Physics and Chemistry
Phone:  989-6667-6262

Gordon Michael

Language Arts Teacher
Latin & World History
Phone:  123-2828-2828

More Stephanie

Assistant Principal
Administration
Phone:  123-5555-2323

Ban Giám Hiệu

Xứng Đặng

Hiệu Phó
Ban Giám Hiệu
Điện Thoại: 0914090934
Email

Hưng Ngô Duy

Hiệu Phó Chuyên Môn
Ban Giám Hiệu
Điện Thoại: 0977498150

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ NGỮ VĂN

Thu Hà Trần Thị

f2 vị tri
f3 phong ban
Phone: 097854321

Taylor Laura

Chemistry Teacher
Physics and Chemistry
Phone: 989-6667-6262

Gordon Michael

Language Arts Teacher
Latin & World History
Phone: 123-2828-2828

More Stephanie

Assistant Principal
Administration
Phone: 123-5555-2323

 

 

AI Chatbot Avatar