21 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 5 NGÀY TÌNH NGUYỆN

Tất cả đoàn viên đều được tính số ngày tình nguyện nếu hoạt động đó là hoạt động do các tổ chức Đoàn – Hội các cấp tổ chức.

Mọi trường hợp tham gia các hoạt động tình nguyện tại các tổ chức bên ngoài hệ thống tổ chức Đoàn – Hội thì phải được sự thống nhất của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trường THPT Nguyễn Khuyến.
1.Các loại hình tình nguyện
Dựa trên điều kiện hoạt động thực tế, Đoàn Thanh niên trường THPT Nguyễn Khuyến  chia các hoạt động tình nguyện tại đơn vị theo 2 hình thức:

1.1.Tình nguyện ngắn hạn:

Là các hoạt động chỉ diễn ra trong ngày, không duy trì trong các ngày tiếp theo, thường được diễn ra trong 1 buổi. Ví dụ như hoạt động, “Hiến máu tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”,…

1.2.Tình nguyện trung hạn:

Là các hoạt động diễn ra hơn 1 ngày, hoạt động do Đoàn cấp trên triệu tập.

2. Quy ước về cách tính số ngày tình nguyện

Tất cả hoạt động tình nguyện ngắn hạn đều được quy đổi tương đương là 1 ngày tình nguyện/1 lần tham gia.

Tất cả hoạt động tình nguyện trung hạn được quy đổi số ngày tình nguyện = số ngày tham gia x hệ số 1.5. Ví dụ đoàn viên tham gia 1 ngày được tính: 1×1.5= 1.5 ngày tình nguyện.

Các quá trình chuẩn bị trước khi hoạt động tình nguyện diễn ra thì không được tính vào số ngày tình nguyện.

Số ngày tình nguyện tổng của đoàn viên trong năm học thì được tính từ 01/09 năm trước đến 01/09 năm sau. Ví dụ hoạt động tình nguyện của năm học 2021 – 2022 được tính từ 01/09/2021 đến 01/09/2022 (áp dụng cho quá trình xét điểm rèn luyện và xét các hồ sơ học bổng, hồ sơ đề cử Học sinh 3 tốt).