22 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

Sinh hoạt câu lạc bộ trường THPT Nguyễn Khuyến

Ngày 20/04/2022, Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường THPT Nguyễn Khuyến đã tổ chức sinh hoạt CLB với nội dung về cuộc đời, tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò, công lao lớn của Bác trong quá trình lãnh đạo Đất nước đấu tranh giải phóng dân tộc.Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ đẹp nhất và trọn vẹn nhất về phẩm chất đạo đức cách mạng. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.