25 Tháng Tư, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 NĂM HỌC 2021-2022

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Điện Bàn, ngày 03 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

Thời gian học áp dụng từ ngày 6.9.2021 – năm học 2021-2022

Thời gian cụ thể

Sáng

SH lớp

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Bắt đầu

Kết thúc

7h00

7h10

7h10

7h55

8h05

8h50

8h55

9h40

9h45

10h30

10h35

11h20

Chiều

SH lớp

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Tiết 10

Bắt đầu

Kết thúc

12h45

12h55

12h55

13h40

13h45

14h30

14h40

15h25

15h30

16h15

16h20

17h05

                       Thời khóa biểu TKBHK121TUAN1_1.pdf

Nơi nhận:

– VP (thông báo và lưu)

– Toàn thể CB,GV,NV, HS (thực hiện)

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Võ Anh Tài